Bugete

Bugete : 

2024

Buget local inițial- 19.02.2024

2023

Buget ISJ rectificat- 20.11.2023
Buget ISJ rectificat- 6.11.2023
Buget local rectificat- 28.09.2023
Buget ISJ rectificat- 20.09.2023
Buget local rectificat- 31.08.2023
Buget local rectificat- 31.07.2023
Buget venituri proprii- 31.07.2023
Buget local rectificat- 30,05,2023
Buget local rectificat- 26,05,2023
Buget local rectificat- 05,05,2023
Buget local rectificat- 27.04.2023
Buget inițial- Buget de stat- 16.03.2023
Buget inițial- Buget local - 16.03.2023

2022

ISJ Buget final
Buget local rectificat - 06.12.2022
Buget local rectificat - 06.12.2021
Buget local rectificare - 16.11.2022
Buget ISJ rectificare - 30.09.2022
Buget local rectificare - 29.09.2022
Buget local rectificare - 09.08.2022
Buget local rectificare - 29.07.2022
Buget local rectificare - 05.07.2022
Buget local rectificare - 28.04.2022
Buget local inițial - 2022
Buget venituri proprii inițial - 2022
Buget ISJ - 31.03.2022
Buget ISJ inițial - 30.03.2022

2021

Buget local - 14.12.2021
Buget local rectificare - 09.12.2021
Buget ISJ rectificare - 06.12.2021
Buget local rectificare - 17.11.2021
Buget local rectificare - 09.09.2021
Buget local rectificare - 13.09.2021
Buget ISJ rectificare - 05.08.2021
Buget local rectificare - 21.07.2021
Buget local inițial - 2021
Buget ISJ inițial - 2021